วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

เมื่อรถยนต์ของท่านเกิดอุบัติเหตุ รีบโทรศัพท์แจ้งเหตุ ให้บริษัทฯ ทราบทันที
โดยติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกภัย ทั่วไทย เบอร์เดียว โทร. 0-2657-2999 (24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ)

รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้กับศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทราบ มีดังนี้

 1. หมายเลขทะเบียนรถยนต์
 2. หมายเลขกรมธรรม์ หรือ ชื่อผู้เอาประกันภัย
 3. ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่ และ ผู้แจ้งเคลม
 4. วัน – เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ บริเวณจุดสังเกต ที่เห็นได้ง่าย
 5. ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทราบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. รอเจ้าหน้าที่เคลม ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
 2. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
  • มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
  • รู้ผิด – ถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
  • หากมีการเคลื่อนย้ายรถต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 3. ไม่ควรตกลงยินยอม หรือสัญญาว่าจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำหรือได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
 4. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือโดยนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 5. นำรถเข้าซ่อมกับอู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่ท่านสะดวก (ดูรายชื่ออู่คู่สัญญาของบริษัทได้จากหัวข้อ “รายชื่ออู่ประกันภัย)
 6. หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อบริษัทฯ เพื่อความถูกต้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ

กรณีเป็นฝ่ายผิด

  1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจจะไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุให้ต้องโทษใน คดีอาญาเพิ่มขึ้น
  2. หากไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ อาจดำเนินการดังนี้
   • นัดหมายกับคู่กรณีภายหลัง
   • ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งเหตุครั้งนี้ให้บริษัทฯ ทราบแล้ว

การทำบันทึกยอมรับผิด ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์มที่เขียนขึ้นมาเองก็ได้)

  • ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจน และสามารถติดต่อได้ ของฝ่ายผิด
  • วันที่ และ สถานที่เกิดเหตุ
  • ทะเบียนรถ คันที่เป็นฝ่ายผิด และ คันที่เป็นฝ่ายถูก
  • ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
  • ลงลายมือชื่อ พร้อมพยาน

กรณีที่เป็นฝ่ายถูก

 1. หากรถของคู่กรณีมีประกันภัย ให้คู่กรณีแจ้งบริษัทประกันภัยของตนเองด้วย
 2. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ให้จดยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณี และหมวดจังหวัดไว้
 3. ไม่ควรแยกรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ หรือคู่กรณียอมรับผิดโดยให้เอกสารหลักฐาน อาท บันทึกยอมรับผิด
 4. หากคู่กรณีหลบหนี ให้ไปดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวัน โดยให้พนักงานสอบสวนรับเป็นคดี ไม่แจ้งเป็นหลักฐาน โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถคู่กรณีให้ได้มากที่สุด
 5. กรณีมีทรัพย์สินในรถของท่านเสียหาย ต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพราะท่านต้องเรียกร้องเองโดยตรง
 6. โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

กรณีตกลงกันไม่ได้ว่า ใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย ณ ที่เกิดเหตุ แล้วเคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุ
 2. แจ้งบริษัทฯ โดยทันที

กรณีฉุกเฉินไม่สามารถแจ้งเคลมได้ทันที ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “ชนแล้วแยกแลกใบเคลม” ให้ครบถ้วน
 2. ทำการนัดหมายคู่กรณีในภายหลัง

กรณีรถของผู้เอาประกันถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี

  ให้แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หากทราบทะเบียนรถของคู่กรณีให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเท่านั้น

กรณีรถหาย

 1. โทรแจ้งสายด่วนรถหาย 1192 ทันที
 2. โทรแจ้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.) โทร. 0-2205-2590-3 ทันที
 3. โทรแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที่ ผ่านศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 0-2657-2999
 4. แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่รถยนต์สูญหาย
 5. หากทราบเบาะแส หรือร่องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริษัทฯ ทันที (ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ) และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับรถยนต์ เพื่อบริษัทฯ ใช้ตรวจสอบและชดใช้ค่าสินไหม

การติดต่อเจรจาค่าเสียหาย

สามารถติดต่อเรื่องค่าสินไหมทดแทนจากการเกิดอุบัติเหตุได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

 1. นำรถยนต์ที่เสียหายมาติดต่อคุมราคาที่บริษัทฯ กรณีที่ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ที่เสียหายเข้ามาติดต่อคุมราคาได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานออกตรวจสอบความเสียหาย ประเมินราคาค่าซ่อม หรือพิจารณาความเสียหายจากภาพถ่าย ที่พนักงานได้ถ่ายไว้ขณะออกตรวจสอบอุบัติเหตุ
 2. นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่คู่สัญญาของบริษัทฯ

เอกสารและระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

  1. ผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้มีสิทธิ์เรียกร้อง ดำเนินการจัดซ่อม

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

   • หนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิ์เรียกร้อง ไม่สามารถมาดำเนินการได้
   • ใบเสนอราคาค่าแรง และ ค่าอะไหล่
   • หลักฐานแจ้งความเสียหายของบริษัทฯ หรือ ของประกันภัยคู่กรณี
   • กรณีที่มีความเสียหายต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบความเสียหายต่อเนื่อง ว่าเกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่ โดยให้พิจารณาภาพถ่ายประกอบ หากภาพถ่ายไม่ชัดเจน ให้แจ้งผู้เสียหาย นำรถมาตรวจสอบ พร้อมถ่ายภาพตามรายการความเสียหายต่อเนื่อง หรือ ผู้เสียหาย เป็นผู้ดำเนินการถ่ายภาพมาประกอบการพิจารณา
   • สำเนาหนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนากรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชน

ระยะเวลาในการพิจารณา

   • ความเสียหายไม่เกิน 50,000.00 จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการพิจารณาครบถ้วน
   • ความเสียหาย 50,000.00 – 100,000.00 จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการพิจารณาครบถ้วน
   • ความเสียหาย 100,000.00 – 200,000.00 จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 20 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการพิจารณาครบถ้วน
   • ความเสียหายเกิน 200,000 บาท จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการพิจารณาครบถ้วน
  1. กรณีรถคืนทุน สูญหาย ไฟไหม้ ที่จ่ายเต็มทุน

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

   • หนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิ์เรียกร้อง ไม่สามารถมาดำเนินการได้
   • เสนอราคาค่าแรง และ ค่าอะไหล่ (ในกรณีรถยนต์สูญหายไม่ต้องมี )
   • หลักฐานแจ้งความเสียหายของบริษัทฯ หรือ ของประกันภัยคู่กรณี (ในกรณีรถยนต์สูญหายไม่ต้องมี)
   • กรณีที่มีความเสียหายต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบความเสียหายต่อเนื่อง ว่าเกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ (ในกรณีรถยนต์สูญหายไม่ต้องมี) หรือไม่ โดยให้พิจารณาจากภาพถ่ายประกอบ หากภาพถ่ายไม่ชัดเจน ให้แจ้ง ผู้เสียหาย นำรถมาตรวจสอบ พร้อมถ่ายภาพตามรายการความเสียหายต่อเนื่อง หรือ ผู้เสียหาย เป็นผู้ดำเนินการถ่ายภาพมาประกอบการพิจารณา
   • สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี และต้องให้พนักงานสอบสวนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีรถยนต์สูญหายจะต้องมี)

ระยะเวลาในการพิจารณา

   • ระยะเวลาพิจารณาการคืนทุน จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับเอกสารการพิจารณาครบถ้วน
   • ระยะเวลาพิจารณารถหาย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการพิจารณาครบถ้วน
  1. ค่ารักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร เสียชีวิต

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

  • กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัย
   • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
   • ใบรับรองแพทย์
   • สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี และต้องให้พนักงานสอบสวนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเบิกสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัย
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
   • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
   • ใบรับรองแพทย์
   • สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี และต้องให้พนักงานสอบสวนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเบิก ค่าปลงศพ
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัย
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท (เซ็นรับรองสำเนา )
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย (เซ็นรับรองสำเนา)
   • ใบแจ้งการรักษาก่อนเสียชีวิต
   • สำเนาใบมรณะบัตร
   • หนังสือรับรองการตาย
   • สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี และต้องให้พนักงานสอบสวนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ระยะเวลาในการพิจารณา
   • การพิจาณาค่ารักษาพยาบาล จะพิจารณาภายใน 7 วันทำการ