ติดต่อเจ้าหน้าที่สินไหม สำนักงานใหญ่ / กรุงเทพฯ

ติดต่อเจ้าน้าที่สินไหม สำนักงานใหญ่ / กรุงเทพ

 

คุณเสรี ชุมศรี
ผู้อำนวยการ สินไหมทั่วไป
seri@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2910
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณอุเทน รอดทอง
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด
utehn@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2921
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณดนัยพร เดชะคุปต์
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอัคคีภัย
danaiporn@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2922
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณปารณัท แสงวิสุทธิ์
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
paranat@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2923
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณมารินทร์ นกพันธ์
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, มะเร็ง
marinnok@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2924
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณวจี คนกล้า
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, มะเร็ง
wagee@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2925
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณธนภรณ์ พวงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
thanaporn@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2627-2926
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณตรีวิมล แก้วกาม
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด
treewimol@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2627-2927
โทรสาร +66-2657-2907

 

คุณบุญเอื้อ บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยการขนส่ง
boon-ua@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2902
โทรสาร +66-2657-2907
คุณซา ฟี อี หะยีดาโอะ
เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยการขนส่ง
safi-e@sagi.co.th
โทรศัพท์ +66-2657-2903
โทรสาร +66-2657-2907