เอกสารและแบบฟอร์ม ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

1. เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง

เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง

 1. การขนส่งระหว่างประเทศ (Import/Export), การขนส่งภายในประเทศ (Inland) ประกอบด้วย

  • กรมธรรม์ (ต้นฉบับรายเที่ยว)
  • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
  • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังผู้เกี่ยวข้อง สายเรือ สายการบิน ผู้รับขน และ Forwarder Bill of Landing / Air Way Bill และ Invoice and Packing List
  • หลักฐานแสดงความเสียหายของสินค้าจากผู้ขนส่ง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานหรือบันทึกความเสียหาย ได้แก่ Cargo Irregularity / Damage Report (DMC), Survey Note (ถ้าพบสินค้าเสียหายที่ท่าเรือ), Tally Sheet (กรณีมาแบบ FCL และเปิดที่ท่า), Delivery Note (เอกสารใบส่งสินค้าที่ระบุความเสียหาย) เป็นต้น เอกสารเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ว่าสินค้าเสียหายในระหว่างขน ส่ง และอื่นๆ
  • ใบขนสินค้าขาเข้า
  • ภาพถ่ายสินค้าที่แสดงร่องรอยการชำรุดหรือเสียหาย
  • ใบเสนอราคาค่าซ่อม / เปลี่ยนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย พร้อมรายละเอียดการซ่อม
  • สัญญาว่าจ้างการขนส่งหรือ Stevedore หรือใบเสร็จรับเงินของผู้ขนส่ง
  • ใบรับรองการขึ้นท่า (Certificate of Landing) ในกรณีสินค้าขึ้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่กรมศุลกากรออกให้
  • เอกสารเรียกร้องอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ
 2. กรณีเรียกร้องความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier Liability) ประกอบด้วย

  • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง
  • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
  • เอกสารแสดงราคาสินค้า
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาใบขับขี่
  • ภาพถ่ายความเสียหาย
  • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
  • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียทางการเงินสาหรับสินค้าเช่าซื้อประเภทรถจักรยานยนต์ (MLM)

เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียทางการเงินสาหรับสินค้าเช่าซื้อประเภทรถจักรยานยนต์ (MLM)

 1. แบบฟอร์มแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. หนังสือรับรองการเอาประกันภัย
 3. สำเนาบันทึกประจำวันข้อแจ้งเหตุเบื้องต้นและรับคำร้องทุกข์ลงเลขคดีอาญาแล้ว
 4. สมุดคู่มือเล่มทะเบียน (แจ้งยกเลิกการใช้รถกรณี)
 5. ชุดโอน หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาสัญญาเช่าซื้อและต้นฉบับหนังสือรับรองการเอาประกันภัย หนังสือมอบอำนาจ (ลท.2) หนังสือสละสิทธิ์ (ลท.5) กุญแจรถ
 7. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. สำเนาการ์ดชำระค่าเช่าซื้อ
 9. ใบสำคัญการปิดบัญชี (หนี้คงค้างไม่รวมดอกเบี้ย)
 10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชี

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ จากการฉ้อฉล ประกอบด้วย

 • รายงานการติดตามทวงหนี้
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ รถจักรยานยนต์สูญหาย ประกอบด้วย

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือสละสิทธิ์
 • กุญแจรถ

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ รถจักรยานยนตเสียหายสิ้นเชิง ประกอบด้วย

 • สมุดคู่มือเล่มทะเบียน (ไม่ต้องแจ้งยกเลิกการใช้รถ)
 • สำเนาใบเสนอราคารค่าซ่อมรถจักรยานยนต์

เอกสารเรียกร้องอื่นๆ

 • ตามที่บริษัทร้องขอ
3. เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน และ กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย

เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ทรัพย์สิน)

 1. แบบฟอร์มแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. รายงานการเกิดเหตุ
 3. รายการทรัพย์สินที่เสียหาย/สูญหาย
 4. ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 5. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน)
 7. ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
 8. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 9. เอกสารแสดงความรับผิด กรณีทรัพย์สินเสียหาย โดยการกระทำของบุคคลภายนอก
 10. เอกสารหลักฐานของคู่กรณี (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนรถ รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย)
 11. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงินค่าสินไหมทดแทน)
 12. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ จากการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน ประกอบด้วย

 • สำเนาบันทึกประจำวัน

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ ไฟไหม้ (เป็นต้นเพลิง) ประกอบด้วย

 • สำเนาบันทึกประจำวัน หนังสือผลการสอบสวนสาเหตุเพลิง

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ ที่มีคู่กรณี ประกอบด้วย

 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ กรมธรรม์วิศวกรรม ประกอบด้วย

 • Bill of Quantity (BOQ)

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย

 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสียหาย
 • รายงานสรุปความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • เวชระเบียน ผลวิเคราะห์ เอกสารสรุปค่ายาและค่ารักษาพยบาล ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารของโรงพยาบาล สรุปความเห็นของแพทย์ (Peer Review)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรมธรรม์ประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • รายงานการเกิดเหตุ
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
4. เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง

เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง

 1. แบบฟอร์มแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรับรองแพทย์ / รายงานทางการแพทย์ (ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
 3. สำเนาบัตรประชาชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงินค่าสินไหม)

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วย

 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ประกอบด้วย

 • ผล X-Ray/ CT Scan/MRI

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ การเสียชีวิต ประกอบด้วย

 • สำเนาใบมรณะบัตร / ใบชันสูตรพลิกศพ หรือ หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ / รายงานการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมประทับตรา "ตาย"
 • ทะเบียนสมรส
 • บันทึกแสดงบัญชีเครือญาติ

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ ทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะ ประกอบด้วย

 • ภาพถ่าย (ผู้เอาประกันภัย)
 • เอกสารรับรองความพิการ และบัตรคนพิการ (กรณีทุพพลภาพ)

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประกอบด้วย

 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล)

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์จากโรคร้ายแรง ประกอบด้วย

 • แบบฟอร์มการเรียกร้อง (ตามฟอร์มของบริษัท)
 • ใบรายงานแพทย์และผลการตรวจวินิจฉัยโรค (ผลตรวจเนื้อเยื่ออย่างละเอียดจากห้องปฏิบัติการ) Medical reports / Lab tests
 • ประวัติการรักษาทั้งหมดทุกโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรค

เอกสารเรียกร้องอื่นๆ

 • ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสุขภาพ (สถานพยาบาลคู่สัญญา)

กรณีใช้บัตรประกัน กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิก ในสัญญา ประกอบด้วย

  • แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสัญญาทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
  • การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น โรงพยาบาลจะให้สิทธิ์แก่ท่านทันทีตามสิทธิ์ของกรมธรรม์
  • การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ ตามเบอร์หลังบัตรเพื่อให้บริการกับผู้เอาประกันภัยตามสิทธิ์ของกรมธรรม์ (ถ้ามีประเด็นสงสัยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายก่อน แล้วส่งหลักฐานการจ่ายมาเบิกกับบริษัทฯ ภายหลัง)

กรณีที่มีปัญหาในการใช้บริการกับโรงพยาบาล กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนบัตร ตลอด 24 ชั่วโมง

การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย กรณีทำประกันภัยส่วนตัว (ที่ไม่มีบัตรประกัน) และ กรณียื่นบัตรประกัน กับโรงพยาบาลนอกสัญญา การเบิกค่าสินไหมต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรค / อุบัติเหตุ และการรักษาให้ชัดแจน
 • สำเนาบัตรประกัน (ถ้ามี) และเบอร์มือถือติดต่อ / หรือ e-mail
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงินค่าสินไหมทดแทน)
 • ให้นำส่งหลักฐานมายังบริษัทฯ ฝ่ายสินไหมทั่วไป http://www.sagi.co.th/th/claim-non-motor-guidance.php
 • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะโอนเงิน หรือส่งเช็คให้กับผู้เอาประกันภัย
 • หลังจากบริษัทฯ โอนเงิน หรือส่งเช็คค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะส่ง SMS หรือ e-mail แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ