ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาสินไหมทดแทน

ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง

1. กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ ภายใน 10 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
2. กรณีเรียกร้องการเสียชีวิต ทุพพลภาพ โรคร้ายแรง และอื่นๆ ภายใน 30 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

หมายเหตุ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ