คณะกรรมการบริษัท

 • นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

 • นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายวิชิต กรวิทยาคุณ

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

 • นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายไบรอัน เจมส์ สมิธ

  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายชูศักดิ์ สาลี

  กรรมการ

 • นายทิวากร กาญจนกิจ

  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ