คณะผู้บริหาร

 • นายทิวากร กาญจนกิจ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
  สายงานธุรกิจประกันภัย

 • นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายดำเนินงาน - สาขา

 • นายศักดิ์รพี สังขพันธ์

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายดำเนินงาน - กรุงเทพฯ

 • นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน

 • นายอิศรา ชูวิศิษฐ์

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และรับประกันภัยต่อ

 • นายสุภกิจ สุขพงษ์

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

 • นางสาวกฤษณา พูนศิริ

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายสินไหมทั่วไป

 • นางภาพร ภิยโยดิลกชัย

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 • นายรักชาติ สมิตินันทน์

  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ