ผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 99.9% และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการโอนและรับโอนกิจการของบริษัท และให้เปลี่ยนชื่อและตราของบริษัท เป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554