ปรัชญาในการสร้างพันธมิตร

เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทฯ มาจากการคงสัมพันธไมตรีที่ดีกับพันธมิตรมาโดยตลอด ปรัชญาในการสร้างพันธมิตรของบริษัทฯ คือการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในเชิงธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างจุดแข็งที่คู่ควรร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนในระยะยาวเป็นไปอย่างมีคุณค่าด้วยโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด และเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างดีที่สุด

แนวทางดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์กับสถาบันการเงินต่างๆ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่เป็นตัวกลาง จากความร่วมมือกับพันธมิตรมากมายดังกล่าว เป็นผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมผ่านกลไกต่างๆ ได้หลายวิธี และหลากหลายช่องทางการจัดจำหน่าย

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย หรือ SAGI และคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตระหนักดีว่าทุกสิ่งที่กระทำจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีลูกค้าผู้ ถือกรมธรรม์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญยิ่งกับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของเรา และยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราปฏิบัติโดยมีคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจพร้อมที่จะเดินในทางเดียวกัน การเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้าเช่นนี้ ช่วยนำพาให้บริษัทฯ สามารถคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา