แบบฟอร์ม

 

1. ใบคำขอเอาประกันอัคคีภัย
1.1 บ้านสุขใจ
1.2 ธุรกิจมั่นคง
PDF
PDF
2. ใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์ PDF
3. ใบคำขอประกันภัยการขนส่งในประเทศ
3.1 ใบคำขอประกันภัยการขนส่งในประเทศ
3.2 ใบคำขอประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
PDF
PDF
4. ภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 ประกันภัยทรัพย์สิน
4.1.1 ใบคำขอประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน *
4.1.2 ใบคำขอประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า *
4.1.3 ใบคำขอประกันภัยโจรกรรม *
4.1.4 ใบคำขอประกันภัยสำหรับเงิน
4.1.5 ใบคำขอประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ *
4.1.6 ใบคำขอเอาประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน *
4.1.7 ใบคำขอประกันภัยสำหรับกระจก
PDF

PDF

 4.2 ประกันภัยบุคคล
4.2.1 ใบคำขอประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(ประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชือ)*
4.2.2 ใบคำขอประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง *
4.2.3 ใบคำขอการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป *
4.2.4 ใบคำขอประกันภัยกรมธรรม์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล *
4.2.5 ใบคำขอประกันภัยโรคมะเร็ง *
4.2.6 ใบคำขอประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง *
4.3 ประกันภัยทางวิศวกรรม
4.3.1 ใบคำขอสำหรับการประกันภัยงานก่อสร้าง *
4.3.2 ใบคำขอประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร *
4.3.3 ใบคำขอประกันภัยเครื่องจักร
4.3.4 ใบคำขอประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา *
4.3.5 ใบคำขอประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
4.3.6 ใบคำขอประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
PDF

PDF
PDF

    4.4 ประกันภัยความรับผิด
4.4.1 ใบคำขอประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4.4.2 ใบคำขอประกันภัยความซือสัตย์ของลูกจ้าง *
* ยังไม่มีแบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับประกันโดยตรง
PDF
5. ตัวแทนประกันวินาศภัย
5.1 ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย
5.2 คู่มือการสมัครตัวแทน
PDF
PDF