ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม

การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทในชื่อเดียวกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% ตามที่กฎหมายระบุไว้ การประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากความเสียหาย หรือการสูญหายของตัวรถ และรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยแบบกลุ่มตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ ต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ)

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิด ของแก๊ส หรือภัยพิเศษอื่นที่ได้เลือกซื้อไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่จะไม่เกินกว่าจำนวนเงิน เอาประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่ เช่น อาคารสำนักงานหรือพาณิชย์ โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร สต็อกสินค้า วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ฯลฯ จากอุบัติเหตุทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันธุรกิจหยุดชะงัก

คุ้มครองเจ้าของธุรกิจต่อการสูญเสียกำไรขั้นต้นอันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยเครื่องจักรชำรุด

เป็นรูปแบบที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรในสถานที่ประกอบการ หรือโรงงาน อันเกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น ความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอมตกลงไปในเครื่องจักร การถูกกลั่นแกล้ง ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เป็นต้น

การประกันภัยหม้อไอน้ำ

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) ของ หม้อกำเนิดไอน้ำและ ถังความดัน อุบัติเหตุ จากการระเบิด การยุบแฟบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การประกันภัยงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองงานที่กำลังก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินเครื่องจักรโรงงาน และโครงสร้างที่เป็นเหล็ก รวมทั้งความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากงานการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้าง เช่น จากเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ นอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ภายในสถานที่ เอาประกันภัย หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย

การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองความเสียหาย หรือสูญเสียกับตัวเรือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวเรือรวมถึงความรับผิดชอบ ต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกและใช้ในการเดินทะเล