ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลกเนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก และพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้การรักษาโรคมะเร็งเป็นการรักษาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการประกันภัยมะเร็งจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ทันทีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่ามีโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก หลังจาก 90 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครองในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

  • เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าเป็น โรคมะเร็ง

ข้อยกเว้น

  • โรคเอดส์
  • พบว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
  • โรคมะเร็งผิวหนัง