ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ต่อร่างกายของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายนอก รวมถึงอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ในขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
  • คุ้มครองการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุ ขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
  • คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ อันไม่อาจคาดหมายใดๆ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
  • รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล อิน วัน ได้ในการแข่งขัน

ข้อยกเว้น

  • ความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือเสื่มสภาพของอุปกรณ์นั้น
  • การสูญหายหรือเสียหาย ต่อลูกกอล์ฟขณะการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ
  • ภัยสงคราม